แนะนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่แวลา 08.00 น. เป็นต้นไปกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติ

Read more

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าปิดตรวจศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน

Read more

ออกตรวจสอบ ณ จังหวัดพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด