แนะนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประชุมสรุปข้อตรวจพบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลาชธานี

Read more

ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ

Read more

เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

เข้าตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

Read more

เข้าตรวจสอบและประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Read more

เข้าตรวจติดตาม ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

การประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

Read more

การประชุมปิดตรวจหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 

Read more

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการประชุมปิดตรวจ

Read more

เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

Read more

เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด