แนะนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Read more

การเข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวข้าวสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Read more

เข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

Read more

การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน

Read more

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนพิเศษ

Read more

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนที่ 6 - 10

Read more

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนที่ 1 - 5

Read more

การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี จ. ลพบุรี

Read more

การเข้าตรวจสอบ  ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563

Read more

การเข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2563

Read more

การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

Read more

การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

Read more

การประชุมสรุปข้อตรวจพบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

Read more

การประชุมปิดตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

Read more

การเข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Read more

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

Read more

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

Read more

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จ. เชียงใหม่

Read more

การตรวจสอบศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จ. เชียงราย ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Read more

การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

Read more

การตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

Read more

การประชุมสรุปข้อตรวจพบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลาชธานี

Read more

ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ

Read more

เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

เข้าตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

Read more

เข้าตรวจสอบและประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

Read more

เข้าตรวจติดตาม ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

การประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

Read more

การประชุมปิดตรวจหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 

Read more

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการประชุมปิดตรวจ

Read more

เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

Read more

เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด