หนังสือเวียนการจัดซื้อจัดจ้าง


แนวทางการจ้างที่ปรึกษา

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว1203

  • โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน   2023-01-11 09:44:37    17     0 

การจัดทำประภัยทรัพย์สินของทางราชการ

ที่ กค 0310/ว52

  • โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน   2023-01-10 13:25:48    15     0