pornyoulike.com hotpornvid.com xxxstreamingporn pornstorehouse.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.com online pornipornmovies adultporntrials porn tube movies

ระเบียบพัสดุ

 

 

 

 

 

 

ประกาษสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marker) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายก-ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2545

ระเบียบสำนักนายก-ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2552

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง 

การกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างงานก่อสร้าง 

การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและคิดค่าเสื่อมสินทรัพย์

การจัดหาพัสดุในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

การตีราคาทรัพย์สิน

การผ่อนผันและแนวปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนง.มหาวิทยาลัย หรือพนง.ของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัดุกรืองานจ้างหรือเป็นผู้ควบคุมงาน 

การอุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อหารือกระบวนการจัดหาพัสดุ

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบฯ 35 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

แนวทางปฏิบัติในการหาขอหารือหรือขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงนานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ

วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัยพ์สินหรือตรวจรับงาน

วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกหรอืเลื่อนการประกวดราคา

หนังสือกรมบัญชีกลาง-การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานทรัพย์สิน

หนังสือกรมบัญชีกลาง-การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์

หนังสือกรมบัญชีกลาง-การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

หลักเกณฑ์การพิจารณาราคา

หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง-ค่าพัสดุก่อนตรวจรับ

Additional information