งานจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 : ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา และ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Additional information