งานจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนเกณฑ์การปฎิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

e - Market และ e - Bidding 

-ยกเว้นและกำหนดรานละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด ทึ่ กค(กวพ)0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

-หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e - bidding )ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0406.3/ว68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 58

-ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e -market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding ) ที่ กค(กวพ)0421.3/ว169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

-แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 

ตัวอย่างเอกสาร 

e - Market...

-ประกาศจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็ดทรอนิกส์ e - market

-เอกสารจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market

-คุณสมบัติของผู้เสนแราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

e - Bidding...

-ประกาศประกวดราคา (จ้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-เอกสารประกวดราคา (จ้าง) โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ใบเสนอราคา (จ้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์

-บัญชีเอกสารส่วนที่ 1และส่วนที่ 2 (ประกวดราคาจ้าง)

-ประกาศประกวดราคา (ซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-เอกสารประกวดราคา (ซื้อ) โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ใบเสนอราคา (ซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ประกวดราคาซื้อ)

 

Additional information