pornyoulike.com hotpornvid.com xxxstreamingporn pornstorehouse.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.com online pornipornmovies adultporntrials porn tube movies

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง

โดย : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2553

สาระสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย : ความหมายและประเภทงานก่อสร้าง, กระบวนการบริหารงานก่อสร้างของทางราชการ, ขั้นตอนการจัดจ้างงานก่อสร้าง, การบริหารสัญญา, การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง และการลงโทษผู้ทิ้งงาน

 

 download PDF file      iag5309001c0       view/open

Additional information