pornyoulike.com hotpornvid.com xxxstreamingporn pornstorehouse.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.com online pornipornmovies adultporntrials porn tube movies

ระเบียบพนักงานราชการ

 ประกาศ คพร. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนง.ราชการ

 ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติของพนง.ราชการ

 ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปละเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนง.ราชการ และแบบสัญญาจ้าง พนง.ราชการ

 ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนของพนง.ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556

 ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนง.ราชการ (ฉบับที่ 2)

 ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนง.ราชการ (ฉบับที่ 3)

 ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนง.ราชการ (ฉบับที่ 4)

 ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนง.ราชการ

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงปม.ในการดำเนินการจ้างพนง.ราชการ (25 มี.ค.2547)

Additional information