pornyoulike.com hotpornvid.com xxxstreamingporn pornstorehouse.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.com online pornipornmovies adultporntrials porn tube movies

คู่มือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสการใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online ผ่านเครือข่าย Internet และเครื่อง GFMIS Terminal

คู่มือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสการใช้งาน (User ID)

ระบบ GFMIS Web Online ผ่านเครือข่าย Internet

และเครื่อง GFMIS Terminal

 

โดย : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2556

สาระสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย : การเข้าใช้ระบบเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online, การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใชงาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online และรายงานระบบเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online

 

 download PDF file      iag5605001c0       view/open

 

คู่มือกระบวนการนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

คู่มือกระบวนการนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

 

โดย : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2551

สาระสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย : ภาพรวมการปรับปรุงการบันทึกรายการนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่าย, การบันทึกรายการรับและนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน, การบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal, การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Excel Loader,การบันทึกรายการรับและนำเงินฝากคลังต่างกรม และการเรียกรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

 download PDF file      iag5111001c0       view/open

คู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีสอบราคา)

คู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(วิธีสอบราคา)

โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government Procurement System : e-GP)

 

โดย : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2556

สาระสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย : ข้อมูลระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารสอบราคา, เปลี่ยนแปลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ยกเลิกโครงการจัดซื้อ, รายงานประกาศจัดซื้อ, การค้นหาประกาศหน้าเว็บไซต์

 

  download PDF file     

(บทนำและวัตถุประสงค์)            view/open 

(ข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง)          view/open

(การจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารสอบราคา)     

view/open :  File -1-    File -2-     File -3-    File -4-    File -5-

view/open :  File -6-    File -7-     File -8-    File -9-    File -10-    File -11-  

(เปลี่ยนแปลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)  

view/open :  File -1-    File -2-     File -3-    File -4-   

view/open :  File -5-    File -6-     File -7-

        (ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)      view/open

        (ยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)     view/open

        (รายงานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)     view/open

        (การค้นหาประกาศหน้าเว็บไซต์)   view/open

      

คู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

คู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง )

โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government Procurement System : e-GP)

 

โดย : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2556

สาระสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย :  บทนำและวัตถุประสงค์, ข้อมูลระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, การเข้าสู่โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และ สร้างโครงการ, ร่าง TOR และร่างเอกสาร และ ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร, บันทึกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ , จัดทำเอกสาร และ บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร, บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา , บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ แจ้งผลการพิจารณา, รับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์ , นัดหมายเสนอราคา และ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา และบันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

 

  download PDF file     

(บทนำและวัตถุประสงค์)            view/open 

(ข้อมูลระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)          view/open

(การเข้าสู่โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และ สร้างโครงการ)    view/open 

(ร่าง TOR และร่างเอกสาร และ ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร)  

view/open :  File -1-    File -2-     File -3-    File -4-   File -5-

(บันทึกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ , จัดทำเอกสาร และ บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร)      

 view/open :  File -1-    File -2-     File -3-    File -4-    File -5-

 (บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา , บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ แจ้งผลการพิจารณา)     

 view/open :  File -1-    File -2-     File -3-       

 (รับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์ , นัดหมายเสนอราคา และ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา)   

 view/open :  File -1-    File -2-     File -3-    File -4-    File -5-    File -6-

 (บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา)   

 view/open :  File -1-    File -2-     File -3-

คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

 

โดย : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2556

สาระสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย : ขั้นตอนเพิ่มโครงการ, ขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ หน้าจอรายละเอียดโครงการ, ขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ ลูกบอลจัดทำร่างสัญญา, ขั้นตอนบันทึกข้อมูลงบประมาณในแต่ละงวดเงินของสัญญาหรือข้อตกลง ลูกบอลจัดทำร่างสัญญา, ขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ ลูกบอลบริหารสัญญา, ขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลงบประมาณในแต่ละงวดเงินของสัญญาหรือข้อตกลง ลูกบอลบริหารสัญญา, เงื่อนไขการบันทึก/แก้ไขข้อมูลงบประมาณ   

 

   download PDF file       iag5601001c0       view/open

 

Additional information