คู่มือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสการใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online ผ่านเครือข่าย Internet และเครื่อง GFMIS Terminal

คู่มือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสการใช้งาน (User ID)

ระบบ GFMIS Web Online ผ่านเครือข่าย Internet

และเครื่อง GFMIS Terminal

 

โดย : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2556

สาระสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย : การเข้าใช้ระบบเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online, การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใชงาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online และรายงานระบบเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online

 

 download PDF file      iag5605001c0       view/open

 

คู่มือกระบวนการนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

คู่มือกระบวนการนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

 

โดย : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2551

สาระสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย : ภาพรวมการปรับปรุงการบันทึกรายการนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่าย, การบันทึกรายการรับและนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน, การบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal, การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Excel Loader,การบันทึกรายการรับและนำเงินฝากคลังต่างกรม และการเรียกรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

 download PDF file      iag5111001c0       view/open

คู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีสอบราคา)

คู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(วิธีสอบราคา)

โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government Procurement System : e-GP)

 

โดย : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2556

สาระสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย : ข้อมูลระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารสอบราคา, เปลี่ยนแปลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ยกเลิกโครงการจัดซื้อ, รายงานประกาศจัดซื้อ, การค้นหาประกาศหน้าเว็บไซต์

 

  download PDF file     

(บทนำและวัตถุประสงค์)            view/open 

(ข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง)          view/open

(การจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารสอบราคา)     

view/open :  File -1-    File -2-     File -3-    File -4-    File -5-

view/open :  File -6-    File -7-     File -8-    File -9-    File -10-    File -11-  

(เปลี่ยนแปลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)  

view/open :  File -1-    File -2-     File -3-    File -4-   

view/open :  File -5-    File -6-     File -7-

        (ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)      view/open

        (ยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)     view/open

        (รายงานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)     view/open

        (การค้นหาประกาศหน้าเว็บไซต์)   view/open

      

คู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

คู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง )

โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government Procurement System : e-GP)

 

โดย : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2556

สาระสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย :  บทนำและวัตถุประสงค์, ข้อมูลระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, การเข้าสู่โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และ สร้างโครงการ, ร่าง TOR และร่างเอกสาร และ ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร, บันทึกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ , จัดทำเอกสาร และ บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร, บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา , บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ แจ้งผลการพิจารณา, รับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์ , นัดหมายเสนอราคา และ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา และบันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

 

  download PDF file     

(บทนำและวัตถุประสงค์)            view/open 

(ข้อมูลระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)          view/open

(การเข้าสู่โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และ สร้างโครงการ)    view/open 

(ร่าง TOR และร่างเอกสาร และ ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร)  

view/open :  File -1-    File -2-     File -3-    File -4-   File -5-

(บันทึกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ , จัดทำเอกสาร และ บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร)      

 view/open :  File -1-    File -2-     File -3-    File -4-    File -5-

 (บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา , บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ แจ้งผลการพิจารณา)     

 view/open :  File -1-    File -2-     File -3-       

 (รับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์ , นัดหมายเสนอราคา และ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา)   

 view/open :  File -1-    File -2-     File -3-    File -4-    File -5-    File -6-

 (บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา)   

 view/open :  File -1-    File -2-     File -3-

คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

 

โดย : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2556

สาระสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย : ขั้นตอนเพิ่มโครงการ, ขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ หน้าจอรายละเอียดโครงการ, ขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ ลูกบอลจัดทำร่างสัญญา, ขั้นตอนบันทึกข้อมูลงบประมาณในแต่ละงวดเงินของสัญญาหรือข้อตกลง ลูกบอลจัดทำร่างสัญญา, ขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ ลูกบอลบริหารสัญญา, ขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลงบประมาณในแต่ละงวดเงินของสัญญาหรือข้อตกลง ลูกบอลบริหารสัญญา, เงื่อนไขการบันทึก/แก้ไขข้อมูลงบประมาณ   

 

   download PDF file       iag5601001c0       view/open

 

Additional information