pornyoulike.com hotpornvid.com xxxstreamingporn pornstorehouse.com pornmoviesxxx.comfreesexpornvids.com online pornipornmovies adultporntrials porn tube movies

ระเบียบพัสดุ

 

 

 

 

 

 

ประกาษสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marker) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายก-ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2545

ระเบียบสำนักนายก-ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2552

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง 

การกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างงานก่อสร้าง 

การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและคิดค่าเสื่อมสินทรัพย์

การจัดหาพัสดุในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

การตีราคาทรัพย์สิน

การผ่อนผันและแนวปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนง.มหาวิทยาลัย หรือพนง.ของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัดุกรืองานจ้างหรือเป็นผู้ควบคุมงาน 

การอุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อหารือกระบวนการจัดหาพัสดุ

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบฯ 35 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

แนวทางปฏิบัติในการหาขอหารือหรือขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงนานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ

วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัยพ์สินหรือตรวจรับงาน

วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกหรอืเลื่อนการประกวดราคา

หนังสือกรมบัญชีกลาง-การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานทรัพย์สิน

หนังสือกรมบัญชีกลาง-การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์

หนังสือกรมบัญชีกลาง-การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

หลักเกณฑ์การพิจารณาราคา

หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง-ค่าพัสดุก่อนตรวจรับ

ระเบียบการเงิน

 ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล พ.ศ. 2495

 ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512

 ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540

 ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542

 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการย้ายตัวเงินคงคลัง พ.ศ. 2538

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับ จ่ายเงินระหว่างสำนักงานคลังจังหวัดกับสาขาธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค พ.ศ. 2537

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526

 ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ.2550

 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

 ะเบียบการฝากสิ่งของ ณ สำนักงานคลังจังหวัด พ.ศ. 2524

 ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546

 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค

 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก

ค่าศึกษาบุตร

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดัวยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยกวับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดัวยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยกวับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดัวยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยกวับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

 ประเภทอัตราเงินบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี

 

Additional information