งานจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 452 แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 128 (28/11/2560)

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว (28/11/2560)

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 430 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ (13/11/2560)

- ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 418 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (03/11/2560)

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 171 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24/10/2560)

- ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 398 การยกเวินการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพันดที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (12/10/2560)

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 หลัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ (19/09/2560)

- ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 360 ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (15/09/2560)

- ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว356 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 (13/09/2560)

- ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 346 การอนุมัติยกเว้นในการเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่งไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนลง (08/09/2560)