งานจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียน 

 e - Market และ e - Bidding 

1213936290ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marker : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว423 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558

1213936290แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
ที่ กค 0900/ว115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

1213936290การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 

1213936290แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

1213936290ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ด่วนที่สุด ทึ่ กค(กวพ)0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

1213936290แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรักการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

1213936290หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e - bidding )
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0406.3/ว68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

1213936290ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e -market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding ) 
ที่ กค(กวพ)0421.3/ว169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

1213936290การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว140 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

1213936290แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 

1213936290แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ด่วยที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว64 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ตัวอย่างเอกสาร 

e - Market...

-ประกาศจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็ดทรอนิกส์ e - market

-เอกสารจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market

-คุณสมบัติของผู้เสนแราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

e - Bidding...

-ประกาศประกวดราคา (จ้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-เอกสารประกวดราคา (จ้าง) โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ใบเสนอราคา (จ้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์

-บัญชีเอกสารส่วนที่ 1และส่วนที่ 2 (ประกวดราคาจ้าง)

-ประกาศประกวดราคา (ซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-เอกสารประกวดราคา (ซื้อ) โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ใบเสนอราคา (ซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ประกวดราคาซื้อ)