ระเบียบการเงิน

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag gold ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล พ.ศ. 2495

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag gold พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

 13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการย้ายตัวเงินคงคลัง พ.ศ. 2538

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค พ.ศ. 2537

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldระเบียบการฝากสิ่งของ ณ สำนังงานคลังจังหวัด พ.ศ. 2524

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldแนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค

13884918 Moneybag and coins Stock Vector money bag goldแนวปฎิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฎิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก