ระเบียบการเงิน

ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล พ.ศ. 2495

ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512

ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540

ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการย้ายตัวเงินคงคลัง พ.ศ. 2538

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค พ.ศ. 2537

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526

ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550

ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ระเบียบการฝากสิ่งของ ณ สำนังงานคลังจังหวัด พ.ศ. 2524

ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546

แนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค

แนวปฎิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฎิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก