ระเบียบการเงิน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล พ.ศ. 2495

ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512

ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540

ข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการย้ายตัวเงินคงคลัง พ.ศ. 2538

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค พ.ศ. 2537

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526

ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550

ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ระเบียบการฝากสิ่งของ ณ สำนังงานคลังจังหวัด พ.ศ. 2524

ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546

แนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค

แนวปฎิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฎิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก