หนังสือ เกี่ยวกับ เรื่องการปฏิบัติงาน GFMIS

หนังสือ เกี่ยวกับ เรื่องการปฏิบัติงาน GFMIS : ซึ่งประกอบด้วย

1.คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนงาน GFMIS

2.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online

3. การตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงผู้ขายฝ่านใบสั่งซื้อจ้างในระบบจัดซื้อจ้าง และการเบิกจ่ายโดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจ้างของ GFMIS

4. คู่มือ GFMIS-GL09 หลักสูตรบัญชีส่วนราชการ

5. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

6. คู่มือการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการในระบบ GFMIS

7. แนวทางการใช งานระบบ Click Quick (CQ)

8. คู่มือการเรียกรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ใน MIS ของระบบ GFMIS

9. คู่มมือกระบวนการนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

10. คู่มือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสการใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online ผ่านเครือข่าย Internet และเครื่อง GFMIS Terminal