ระเบียบพนักงานราชการ

catty icon emoticon 009 ประกาศ คพร. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนง.ราชการ

catty icon emoticon 009 ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติของพนง.ราชการ

catty icon emoticon 009 ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปละเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนง.ราชการ และแบบสัญญาจ้าง พนง.ราชการ

catty icon emoticon 009 ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนของพนง.ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556

catty icon emoticon 009 ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนง.ราชการ (ฉบับที่ 2)

 catty icon emoticon 009ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนง.ราชการ (ฉบับที่ 3)

 catty icon emoticon 009ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนง.ราชการ (ฉบับที่ 4)

catty icon emoticon 009 ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนง.ราชการ

catty icon emoticon 009 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 catty icon emoticon 009หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงปม.ในการดำเนินการจ้างพนง.ราชการ (25 มี.ค.2547)