ภารกิจและหน้าที่

parakit audit.2

 

ภารกิจและหน้าที่หลัก ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว

1. ตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนการตรวจสอบประจำปีและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของส่วนราชการให้เป็นไปตานโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี

3. ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประหยัด

4. ให้บริการ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วนราชการและปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปราม มิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ

6. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุง แก้ไข ถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

7. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน