แผนการตรวจสอบประจำปี

ผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม)
[ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2556)]

- แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรับใหม่)

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผน)

- แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ภารกิจและหน้าที่

parakit audit.2

 

ภารกิจและหน้าที่หลัก ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว

1. ตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนการตรวจสอบประจำปีและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของส่วนราชการให้เป็นไปตานโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี

3. ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประหยัด

4. ให้บริการ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วนราชการและปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปราม มิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ

6. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุง แก้ไข ถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

7. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สถานที่ตั้งและติดต่อ

03

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว

ชั้น 4 ห้อง 412/B

อาคารกรมการข้าว เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ / โทรสาร 02 561 1578

e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.