แผนการตรวจสอบประจำปี

ผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม)
[ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2556)]

- แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรับใหม่)

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562