แผนการตรวจสอบประจำปี

ผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม)
[ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2556)]

- แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรับใหม่)

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผน)

- แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564