ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ห้องสมุด กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการรวบรวมคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านของการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงานพัสดุ ด้านการเงินการคลัง ด้านเงินทดราชการ......

0000554556489