วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

vi เป็นมิตร

      viให้คำปรึกษา

             viเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร