Display # 
Title Author Hits
การเข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 81
การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 109
เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 115
เข้าตรวจสอบและประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 185
การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 209
การตรวจสอบศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จ. เชียงราย ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 191
การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 210
การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 196
การตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 230
การประชุมสรุปข้อตรวจพบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลาชธานี Written by Super User 290