Display # 
Title Author Hits
การประชุมสรุปข้อตรวจพบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลาชธานี Written by Super User 34
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ Written by Super User 73
เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 Written by Super User 43
เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 Written by Super User 49
เข้าตรวจติดตาม ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ Written by Super User 44
เข้าตรวจสอบและประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ Written by Super User 47
เข้าตรวจติดตาม ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 Written by Super User 46
กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมและประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ Written by Super User 39
การประชุมปิดตรวจหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี Written by Super User 49
การประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี Written by Super User 77