Display # 
Title Author Hits
วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนพิเศษ Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 7
วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนที่ 6 - 10 Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 9
พระราชกรณียกิจ ตามรอยพระบาทราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 27
เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 61
การเข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 58
เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 55
การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 98
การเข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 86
การประชุมสรุปข้อตรวจพบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 94
เข้าปิดตรวจ ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี Written by กลุ่มตรวจสอบภายใน 82