การเข้าตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวข้าวสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1617070231851-0.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 และได้ทำการประชุมเพื่อแจ้งและสรุปข้อตรวจพบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์โดยมีรักษารายการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์เป็นประธานในที่ประชุม

1617070231851-1.jpg