การเข้าตรวจสอบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

การเข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1617071003738-1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564 และได้ทำการประชุมเพื่อแจ้งและสรุปข้อตรวจพบ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์เป็นประธาน 

1617071003738-2.jpg

1617071003738-0.jpg