การเข้าตรวจสอบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1617071977763-3.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 และได้ดำเนินการประชุมเพื่อแจ้งและสรุปข้อตรวจพบ ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โดยมีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเป็นประธานในที่ประชุม

1617071977763-0.jpg

1617071977763-2.jpg