แผนการตรวจสอบประจำปี 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น

fdhggfd

ออกตรวจสอบ ณ จังหวัดพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 

 01  02

 

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบตามแผลการตรวจสอบประจำปี 2559

เข้าตรวจสอบตั้งแต่วันที่       -                 2559

03