โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน Module 2

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน

17 09 15 11 40 34 105 deco

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน Module 2 
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

 17 09 15 11 40 54 845 deco