ปิดตรวจศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าปิดตรวจศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา17 09 15 14 57 17 651 deco

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 หลังจากที่ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2560
นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

 

17 09 15 14 57 36 397 deco

1505461987694

1505462023428