การประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการประชุมปิดตรวจ1551424418552

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการประชุมปิดตรวจหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

1551424424069