การประชุมปิดตรวจหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การประชุมปิดตรวจหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 

1551424422284

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการประชุมปิดตรวจหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

1551424420529