กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมและประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

การประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

19 03 07 11 09 14 307 photo

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อจัดทำกระดาษทำการ ในวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562

และประชุมปิดตรวจ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

19 03 07 11 09 55 357 photo 1