การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จ. เชียงใหม่

19 08 06 11 47 33 982 deco 1 1

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จ.เชียงใหม่ และในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจ เพื่อสรุปข้อตรวจพบและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จ. เชียงใหม่

19 08 02 19 28 47 683 deco 1 1

19 08 06 12 59 11 122 deco 1 1