เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

19 12 18 11 08 18 457 photo

เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ประชุมปิดตรวจพร้อมร่วมกันแสดงความคิดเห็นในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม

19 12 18 11 08 02 789 photo

19 12 18 11 08 35 527 photo