การเข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

การเข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

20 01 31 08 44 08 461 photo

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งได้จัดประชุมปิดตรวจเพื่อชี้แจงข้อตรวจพบและร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยเป็นประธานในที่ประชุม

1580968940613

1580968961609

20 01 31 08 44 19 410 photo