การประชุมสรุปข้อตรวจพบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

การประชุมสรุปข้อตรวจพบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

line 39238294081853

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าประชุมสรุปข้อตรวจพบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 หลังจากที่ได้เรียกเอกสาร
หลักฐานเพื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563

line 39246467292162