วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนที่ 6 - 10

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ตอนที่ 6 - 10

ตอนที่ 6 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาบพิตร ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก (1)

https://drive.google.com/file/d/1v4HslVIvXFyItHAZRtPWqnmsN7YXhZzU/view?usp=sharing

ตอนที่ 7 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและ พระราชภารกิจด้านการทูต เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติ และประชาชน

https://drive.google.com/file/d/12M-8aHpImLS1ylpLL5Xr_-ra4PoEhGW2/view?usp=sharing

ตอนที่ 8 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชน

https://drive.google.com/file/d/1NO1ogd-fwrDB-vX44HUgdF1ofKhVxA1D/view?usp=sharing

ตอนที่ 9 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  กับ การศึกษาด้านการทหาร และการบิน

https://drive.google.com/file/d/1_hpHht0jqb23oZx--r0mLtbdstzZgi_2/view?usp=sharing

ตอนที่ 10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายพระโลหิตบูรพกษัตริย์นักรบ องค์จอมทัพไทย

https://drive.google.com/file/d/17GEwdjKe0zsrg1cftOnBRDh7R79_TTMk/view?usp=sharing