วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนพิเศษ

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ตอนพิเศษ

ตอนพิเศษ พระราชพิธีบรมราชาพิเษก

https://drive.google.com/file/d/1ztPUTb5aYZ9nJ82Q7LpGvsee-SIkXCdb/view?usp=sharing