การเข้าตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน

line 379357087488878

กลุ่มตรวจสอบใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน อ. ปางมะผ้า
จ. แม่ฮ่องสอน 
ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563และดำเนินการประชุมสรุปข้อตรวจพบเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน โดยมีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม

line 379345846574559

line 379375404814496