สถานที่ตั้งและติดต่อ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว

ชั้น 4 (412/B)

เลขที่ 50 อาคารกรมการข้าว (ภายในบริเวณ ม.เกษตรฯ บางเขน)

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ / โทรสาร 02-561-1578

E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03