สถานที่ตั้งและติดต่อ

03

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว

ชั้น 4 ห้อง 412/B

อาคารกรมการข้าว เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ / โทรสาร 02 561 1578

e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.