โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

structure 2

อัตรากำลังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว  Download