โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

structure 2

อัตรากำลังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว 

 

 

20190117123854 1

 

 

นางรัชดาภรณ์  เราประเสริฐ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
(ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)

 17 07 21 12 52 41 471 photo

 

 

นางสาวปาริชาติ  ศรีเรือง 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 111

 

 

นางสาวกนกหงส์  ภูหนองโอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 20190121132740.1

 

 

นางพรเพ็ญ  อยู่จันทร์ 
เจ้าพนักงานธุรการ