การดำเนินงาน


Sample project image

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 กองวิจัยและพัฒนาข้าว

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 กองวิจัยและพัฒนาข้าว

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-09-28 14:58:19

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-09-18 14:42:22

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-09-07 14:30:11

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-08-30 14:57:21

อ่านต่อ...

แผนการตรวจสอบประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ


ผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ


ระเบียบ/กฎกระทรวง/หลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือเวียน/สั่งการ
การจัดซื้อจัดจ้าง