ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง (ฉบับที่ 2) การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2563
  •   2021-12-13 13:33:15    143     15

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง (ฉบับที่ 2) การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2563


  • bytes