ผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  •   2022-11-08 09:31:43    37     5

การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ที่มีต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตอบแบบประเมินที่หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนการตรวจสอบฯ ที่ปรับใหม่ มี่ต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว มีรายละเอียด ดังนี้

บุคลากรที่ตอบแบบประเมิน
มีจำนวนทั้งสิน 33 ราย (จากผู้เข้าร่วมการประชุมปิดตรวจเพื่อแจ้งข้อตรวจพบ จำนวน 36 ราย) คิดเป็นร้อยละ 91.67 แบ่งเป็น
- ข้าราชการ ร้อยละ 72.70
- ลูกจ้างประจำ ร้อยละ 6.10
- พนักงานราชการ ร้อยละ 9.10
- จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน ร้อยละ 12

ประเด็นที่ใช้ในการตรวจสอบ
มีทั้งหมด 11 ประเด็น และมีระดับการให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับที่ 5 ร้อยละ 71.93
- ระดับที่ 4 ร้อยละ 26.72
- ระดับที่ 3 ร้อยละ 1.10
- ระดับที่ 2 ร้อยละ 0
- ระดับที่ 1 ร้อยละ 0.27  • bytes