รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  •   2023-01-06 14:57:13    37     6

ที่ กษ 2608/241 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมแผน - ผล การพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน


  • bytes