แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)
  •   2023-04-12 11:17:50    29     3

ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 128 ลง 1 มี.ค. 66


  • bytes