บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  •   2023-04-12 11:49:06    27     4

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนบท้ายหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว135 ลว 3 มี.ค. 66


  • bytes