ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 และแนวทางและวิธีปฏิบัติฯ
  •   2023-04-12 12:03:21    39     12

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 และแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว135 ลว 3 มี.ค. 66


  • bytes