การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุฉุกเฉิน
  •   2023-04-19 11:13:21    23     0

ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว217 ลว 12 เม.ย. 66


  • bytes