ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2-6
  •   2023-04-20 11:18:29    20     4

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2530) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2538) ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2541) และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545)


  • bytes