การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุฉุกเฉิน
  •   2023-05-18 09:58:28    14     1

ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 217 ลว 12 เม.ย. 66


  • bytes