เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ


    เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

    กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่างวันที่ 21 - 22  สิงหาคม 2566 และดำเนินการประชุมเพื่อแจ้งข้อตรวจพบ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ