ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 (ฉบับ 2)
  •   2021-11-11 13:43:20    120     4

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 (ฉบับ 2)


  • bytes