การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
  •   2021-11-24 15:08:56    179     34

การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น


  • bytes