บุคลากร


  •   2021-03-10 23:21:11    918  

ผู้อำนวยการกลุ่ม


- - -

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

-

-

-

ข้าราชการ


นางสาว ปาริชาติ ศรีเรือง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

0895616696

parichad.s@rice.mail.go.th

พนักงานราชการ


นางสาว กนกหงส์ ภูหนองโอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025611578

kanokhong.p@rice.mail.go.th

นาย วรพล ยวนังกูร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025611578

นาง พรเพ็ญ อยู่จันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ

025611578

pornpen.y@rice.mail.go.th